Sídlo spoločmosti
Ulica SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom
S L O V A K I A

IČO: 36 636 720
DIČ: 2021984140
IČ DPH: SK2021984140
Telefonický kontakt
+421 - 905 - 148 207
E-mail
richard.krajcik@pk-systems.sk
Korešpondenčná adresa
Trubín č. 125
966 23 Lovčica-Trubín

Kontaktný formulár

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.