Zákon o protispoločenskej činnosti

Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o protispoločenskej činnosti“) boli nastavené jednotné pravidlá pre všetkých, t.j. určilo sa, akým spôsobom má zamestnávateľ prijímať a vybavovať podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti a zároveň sa vymedzili prostriedky ochrany pre oznamovateľa. Povinnosť zavedenia tzv. vnútorného systému vybavovania podnetov sa podľa nového zákona vzťahuje na všetky orgány verejnej moci ako aj na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov. Určení zamestnávatelia sú pritom povinní whistleblowing mechanizmus zaviesť najneskôr do 30.6.2015 a do uplynutia tejto lehoty sú zároveň títo zamestnávatelia povinný vydať interný predpis s náležitosťami podľa zákona o protispoločenskej činnosti, ktorý bude obsahovať podrobnosti o whistleblowing mechanizme.

Ponúkame vám vypracovanie internej SMERNICE a všetkých potrebných dokumentov tak, aby ste si mohli splniť povinnosť vyplývajúce zo zákona č. 307/2014 Z.z.

§ 14 Poriadkové pokuty

  1. Fyzickej osobe a osobe oprávnenej robiť právne úkony za právnickú osobu, ktoré v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 17 ods. 2, inšpektorát práce môže uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur, a to aj opakovane, ak povinnosť nesplnili ani v novourčenej lehote.
  2. Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti.
  3. Výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15 Správne delikty

  1. Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 11 alebo § 12, inšpektorát práce môže uložiť pokutu do 20 000 eur.
  2. Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce prihliada na závažnosť, následky, čas trvania porušenia povinnosti podľa tohto zákona a prípadné opakované porušenie povinnosti podľa tohto zákona.
  3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát práce dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
  4. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 23 Prechodné ustanovenia

  1. Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila oznámenie pred účinnosťou tohto zákona a po jeho účinnosti podala žiadosť o poskytnutie ochrany.
  2. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa § 11 a 12 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.