Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

( transparentnosť a postupy --- prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, oznamovacia povinnosť, právo na prenosnosť, právo namietať, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ).

  • v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je povinný poskytnúť prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky informácie o jej právach pri spracovaní osobných údajov,
  • prevádzkovateľ je povinný prijať vhodne opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutým osobám všetky informácie,
  • musia byt stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho (ak sú využívané ikony v elektronickej podobe, web, e shop,  musia byť strojovo čitateľné).

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.